yandex
Numer telefonu61 670 84 87 Numer telefonu694 975 609 Adres e-mail sklep@opony-samochodowe.com

Gwarancja i serwis

WARUNKI GWARANCJI NA OPONY

 

1.     Gwarant gwarantuje prawidłowe działanie Produktu w terminie 60 miesięcy od daty wydania Produktu kupującemu.

2.     Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie oraz pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w pkt. 1 warunków gwarancji. Gwarancją nie są objęte Produkty szczególności w przypadku, gdy wady są skutkiem: używania opon do jazdy wyczynowej, lub w zawodach sportowych, nieprawidłowego montażu i demontażu opon, zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych takich jak: przecięcie, przebicie, uszkodzenie w skutek uderzeń o przeszkodę, uszkodzenia celowego, trwałego uszkodzenia/zużycia w wyniku eksploatacji przy nieprawidłowej zbieżności kół, niewłaściwym ciśnieniu w oponie, uszkodzonych, lub niewłaściwych obręczach, wypadku drogowego, uszkodzeń chemicznych, nieprawidłowego przechowywania, nieprawidłowego naprawiania opon oraz naturalnego procesu starzenia się gumy. Gwarancja nie obejmuje również opon w jakikolwiek sposób naprawianych lub o zużyciu bieżnika poniżej głębokości wskaźnika TWI (1,6mm).

3.    Reklamacja na podstawie udzielonej gwarancji może być złożona pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Gwaranta. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania reklamacyjnego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Gwaranta.

4.     Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć reklamowany na podstawie gwarancji Produkt na swój koszt na adres wskazany przez Gwaranta.

5.    Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant jest obowiązany w pierwszej kolejności do dostarczenia Produktu wolnego od wad (wymiany), a w przypadku gdy nie jest to możliwe, do zwrotu zapłaconej ceny za Produkt z uwzględnieniem pkt. 6 poniżej. Uprawniony z gwarancji może także dokonać wymiany na inny Produkt dostępny u Gwaranta za wyrównaniem ewentualnej różnicy w cenie.

6.     W przypadku zużycia bieżnika większego niż 20% lub jeśli od zakupu Produktu upłynęło 12 miesięcy, rozliczenie przysługującego zwrotu następuje wg. procentowego zużycia bieżnika. Stopień zużycia reklamowanego Produktu oblicza się poprzez pomiar pozostałej głębokości bieżnika reklamowanego Produktu i porównanie jej z głębokością bieżnika Produktu nowego według następującego wzoru:

zuzycie_opony

7.     Gwarant obowiązany jest wykonać swoje obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji wobec Kupującego będącego konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Termin ten należy liczyć od dnia dostarczenia Produktu przez uprawnionego z tytułu gwarancji do Gwaranta. W przypadku wymiany Produktu na nowy lub na inny Produkt wybrany przez uprawnionego z gwarancji w ramach wykonania swoich uprawnień wynikających z gwarancji, Gwarant na swój koszt dostarczy nowy lub inny Produkt do uprawnionego z gwarancji.

8.    Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast Produktu wadliwego Produkt wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Produktu wolnego od wad.

9.    Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10.    Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

11.    Odpowiedzialność Gwaranta w stosunku do uprawnionego z gwarancji nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny za Produkt. Gwarant ponosi odpowiedzialność w takim wypadku tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do uprawnionego z gwarancji nie będącego konsumentem. Gwarant nie odpowiada w takim wypadku także za szkody, niedogodności oraz utracone korzyści, powstałe na skutek nie używania pojazdu w wyniku reklamacji.

Szybka realizacja zamówień

45 000 opon w ofercie

U nas kupisz tylko nowe i oryginalne opony samochodowe

Digito Group Sp z o.o.

ul. Gnieźnieńska 66, 62-006 Bogucin k.Poznania
tel: 61 670 84 87
e-mail: sklep@opony-samochodowe.com